spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie dot.Zmiany sposobu użytkowania placu betonowego z funkcji parkingowej na skład węgla ...

Ogłoszenie dot.Zmiany sposobu użytkowania placu betonowego z funkcji parkingowej na skład węgla ... Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Sep 03, 2010 at 08:35 AM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art. 113 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

 

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych POSTANOWIENIA z urzędu prostującego oczywistą pomyłkę w Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 sierpnia 2010 roku znak: IKMiOŚ.VI-7624/05/10 w sprawie wydania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania placu betonowego z funkcji parkingowej na skład węgla w Staszowie przy ul. Targowej, działka nr ewid. 5979/3", gmina Staszów.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Urzędu Miasta   i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (II piętro, pokój nr 221 ), na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie (www.staszow.pl) w ogłoszeniach o podaniu do publicznej wiadomości oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.


 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie: art. 113 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 

           

p o s t a n a w i am:

 

z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 12 sierpnia 2010 r., znak: IKMiOŚ.VI-7624/05/10 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania placu betonowego z funkcji parkingowej na skład węgla w Staszowie przy  ul. Towarowej, działka nr ewid. 5979/3" gmina Staszów, w ten sposób, że zamiast nieprawidłowej nazwy ulicy „ Towarowej", wpisać „Targowa"

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

            W decyzji z dnia 12 sierpnia 2010 r., znak:IKMiOŚ.VI-7624/05/10 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania placu betonowego z funkcji parkingowej na skład węgla w Staszowie przy  ul. Towarowej, działka nr ewid. 5979/3" gmina Staszów , Burmistrz Miasta i Gminy Staszów popełnił oczywista omyłkę, wpisując niewłaściwą nazwę ulicy przy, której znajduje się działka nr 5979/3, a mianowicie „Towarowa".

            Natomiast z załączonych do wniosku z dnia 09 kwietnia 2010 r. dokumentów w postaci  mapy inwentaryzacyjnej-powykonawczej utwardzenia placu wydanej przez Starostę Powiatu Staszowskiego - jednoznacznie wynika, że nazwa ulicy brzmi w sposób następujący: „Targowa"

            W tym stanie rzeczy należy oczywistą omyłkę sprostować.

 

Pouczenie

            Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenie stronie.

        

 

Otrzymują:

1. Przemysław Semrau

        28-200 Staszów.   

2. Pan Tomasz Klimek

       28-200 Staszów.

3. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

4. a/a.

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

    ul. Szymanowskiego 6                                                                                                               

    25-361 Kielce.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie

    ul. Szpitalna 37

    28-200 Staszów.

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer