spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Udzielenie kredytu w kw. 5 000 000 PLN w 2010r na finansowanie planowanego deficytu budżetu MiG Staszów i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartośc. oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (zakończone) arrow INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Print E-mail
Written by Kamil Malinowski   
Sep 27, 2010 at 12:02 PM

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Staszów

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,
www.staszow.pl

tel. (015) 864-20-14, fax (015) 864-32-61
e-mail:

 


1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Udzielenie kredytu w kwocie 5 000 000 PLN w 2010 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Staszów i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów"

3. NAZWY(FIRMY) SIEDZIBY ALBO IMIONA I NAZWISKA,SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM, W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ

Nr oferty

Nazwy ( firmy)

Siedziby i adresy wykonawców

Zaoferowana cena brutto

[PLN]

Liczba punktów w kryterium:

CENA

Łączna liczba punktów

Pozycja

w rankingu ofert

1

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski S.A.

Centrum Korporacyjne

27-400 Ostrowiec Św. ul. Rynek 8

1 297 217,87zł

(poprawa omyłki)

koszt prowizji: 0,00zł

koszt opr:

1 297 217,87zł

marża banku: 1,28 pp

88,19

88,19

2

2

BRE Bank Spółka Akcyjna

Oddział Korporacyjny Kielce

25-354 Kielce

ul. Sienkiewicza 2

1 144 027,20zł

koszt prowizji: 40500,00zł

koszt opr:

1 103 527,20zł

marża banku: 0,52 pp

100,00

100,00

1


4. NAZWA(FIRMY) ALBO IMIĘ I NAZWISKO, SIEDZIBA ALBO ADRES ZAMIESZKANIA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU


BRE Bank Spółka Akcyjna

Oddział Korporacyjny Kielce

ul. Sienkiewicza 2

25-354 Kielce

tel/fax 41 340 31 31/41 340 31 00

Uzasadnienie:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy - Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Staszów, dnia 27.09.2010 r.                                 BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer