spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Urząd Miasta i Gminy arrow Konkurs na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych (zakończony) arrow Nabór kandydatów

Nabór kandydatów Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
May 15, 2007 at 01:50 PM

URZĄD MIASTA I GMINY W STASZOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora ds. zamówień publicznych

 

1.Wymagania niezbędne:

 

1/ posiadanie obywatelstwa polskiego,

2/ ukończone 18 lat życia,

3/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

4/ korzystanie z pełni praw publicznych,

5/ niebyła karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

6/ posiada wykształcenie wyższe, preferowane budowlane,

7/ staż pracy 3 lata w administracji samorządowej,
8/ znajomość przepisów ustaw: prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny.

2.Wymagania dodatkowe:

 

1.umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania

problemów , dobra organizacja pracy, komunikatywność, odpowiedzialność,

umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

2.umiejętność obsługi komputera,

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Przygotowywanie i prowadzenie formalno prawnej procedury zamówień publicznych na

zasadach określonych przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami,

2.Gromadzenie informacji o przygotowywanych i przeprowadzonych postępowaniach
o udzielenie zamówień publicznych.

 

4.Wymagane dokumenty:

 

1.list motywacyjny,

2.CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i własnoręcznym podpisem

3.oryginał kwestionariusz osobowego.

4.kserokopie świadectw pracy.

5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazania zdrowotnych do zajmowanego

stanowiska,

6.kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe

7.oświadczenia o:
- niekaralności,
- posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- korzystaniu z pełni praw publicznych,

8.inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać /decyduje data wpływu do Urzędu/ w terminie do dnia 29 maja 2007 r. do godz. 15oo

 

pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Staszowie ul. Opatowska 31 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.staszow .pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 015-864 -20-03.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu zostanie ogłoszona
w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.staszow.pl.) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Opatowskiej 31,
w Staszowie.-

 

 

 

 

<Previous
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer