spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wydziały UMiG arrow Wydziały arrow Wydział Finansowy (FN)

Wydział Finansowy (FN) Print E-mail
Contributed by Andrzej Iskra   
May 02, 2006 at 03:11 PM

Wydziałem Kieruje Skarbnik Miasta i Gminy  - mgr Joanna Pokora

                                      tel. (015) 864 83-33        pokój 112      

                               email: 

 

Z- ca Kierownika ds. budżetu i finansów  - mgr Renata Wiatrowska

                               tel. (015) 864 83-63      pokój 113       

                               email: 


       

Z-ca  Kierownika ds. dochodów  - mgr Anna Kwasek

 

                                tel. (015) 864 83-64     pokój 114a      

                               email: Do zadań Wydziału Finansowego należą w szczególności:

I. Sprawy z zakresu księgowości podatkowej:

 1. prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej
 2. sporządzanie decyzji w sprawie wymiaru podatku,
 3. rozpatrywanie spraw dotyczących odwołań podatników od otrzymanych decyzji,
 4. prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach stwierdzenia niezgodności danych wynikających z informacji podatnika bądź deklaracji a stanem faktycznym,
 5. rozpatrywanie spraw związanych z ulgami w podatkach (odraczanie, umarzanie, rozkładanie na raty),
 6. prowadzenie monitoringu i windykacji należności podatkowych:

            -naliczanie odsetek za zwłokę,

             - wystawianie upomnień,

             - wystawianie tytułów egzekucyjnych,

             - ustanawianie zabezpieczeń.

       7. wystawianie zaświadczeń:

              - nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,

               - o wysokości zaległości podatkowych podatników, czasokresie płatności podatków zbywającego,

               - o pomocy de minimis,

               - o wysokości zobowiązań spadkodawcy,

               - o wielkości użytków rolnych.

        8. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat w zakresie:

                 - umorzeń zaległości podatkowych,

                  - odroczeń terminu płatności,

                   - rozłożenia na raty zaległości podatkowych,

                   - stosowanie ulg i zwolnień ustawowych,

 • 2. Sprawy z zakresu księgowości budżetowej:
 1. sporządzanie projektu rocznego budżetu Gminy i jej jednostek pomocniczych oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia,

 2. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej organu finansowego,

 3. sporządzanie zbiorczego bilansu z wykonania budżetu miasta.

 4. sporządzanie bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego.

 5. opracowywanie obligatoryjnych sprawozdań rocznych i półrocznych z realizacji budżetu,

 6. nadzorowanie realizacji dochodów z mienia gminnego, w tym z tytułu umów dzierżaw nieruchomości, wieczystego użytkowania, wynajmu lokali użytkowych, sprzedaży nieruchomości.


<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer