spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wydziały UMiG arrow Wydziały arrow Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (SOO)

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (SOO) Print E-mail
Contributed by Andrzej Iskra   
Apr 02, 2007 at 12:00 AM

 

Kierownik  - mgr Sylwia Dyl

                                      tel. (015) 864 - 83-41;    pokój 111

                                      e-mail:

   

Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy Burmistrza Miasta i Gminy Staszów oraz Urzędu a także:
 1. w zakresie spraw organizacyjnych:

 • prowadzenie spraw związanych z przyjęciem absolwentów w celu odbycia stażu,

 • współpraca z PUP w Staszowie w zakresie organizacji grupy interwencyjnej,

 • nadzór, koordynowanie i kontrola terminowego rozpatrywania skarg, wniosków
  i podań przez wydziały, prowadzenie ewidencji skarg,

 • wykonywanie zadań z zakresu ustawy o urzędowych nazwach miejscowości
  i obiektów fizjograficznych,

 • prowadzenie archiwum i spraw związanych z archiwizacją dokumentów,

 • sprawy kadrowe;

 • 2.  w zakresie Biura Obsługi Klienta:

 • przyjmowanie podań oraz ich ewidencja w dzienniku korespondencyjnym a także doręczanie ich właściwym wydziałom po uprzedniej dekretacji Burmistrza,

 • udzielanie informacji interesantom oraz kierowanie ich do właściwych wydziałów,

 • prowadzenie zbioru aktualnych druków i formularzy oraz ich wydawanie;

 

3.  w zakresie obsługi Rady Miejskiej m.in.:

 • przygotowywanie obrad Sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń Komisji,

 • opracowywanie materiałów z obrad Rady Miejskiej, jej organów oraz przekazywanie ich odpowiednio jednostkom do realizacji,

 • wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami na szczeblu Państwa i na terenie gminy,

 

4.  w zakresie spraw obywatelskich:

 • dokonywanie zameldowań i wymeldowań na pobyt stały oraz na pobyt czasowy,

 • prowadzenie zbiorów meldunkowych, zbioru danych osobowych PESEL, oraz na wniosek udostępnianie danych ze zbiorów,

 • wydawanie dowodów osobistych, wprowadzanie danych dotyczących wydanych dowodów osobistych do zbioru danych osobowych PESEL,

 • wydawanie decyzji o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców,

 • wydawanie zezwoleń na organizowanie zbiórek o ile zbiórka przeprowadzana jest na obszarze Gminy,

 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zgromadzeń publicznych,

 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej, odmowy wydania zezwolenia, zakazie przeprowadzenia imprezy masowej,


5.  w zakresie Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i spraw obronnych:
 • przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej mężczyzn z terenu miasta i gminy Staszów,

 • współdziałanie z organizacjami społecznymi w przygotowywaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności miasta,

 • współpraca z właściwymi służbami w zakresie usuwania niewybuchów, prowadzenie rejestru niewybuchów,

 • współdziałanie w zakresie zwalczania i usuwania skutków klęsk żywiołowych
  i innych nadzwyczajnych zagrożeń;

6.  w zakresie prowadzonych spraw ochrony przeciwpożarowej w gminie prowadzenie współpracy z Oddziałami Związku OSP RP wszystkich szczebli

- organizowanie funkcjonowania OSP na terenie gminy Staszów,

- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem OSP w MiG Staszów.


<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer