spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wydziały UMiG arrow Wydziały arrow Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ)

Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych (EZ) Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Mar 16, 2009 at 12:00 AM

 

Kierownik  Wydziału - mgr  Jolanta Macias

                                            tel. (015) 864-83-76;   pokój 302a

                                            e-mail:


Do zadań wydziału należą zadania związane z zarządzaniem oświatą w Gminie, promowaniem i rozwijaniem działalności kulturalnej i zdrowia oraz spraw społecznych:

I. Prowadzenie spraw w zakresie oświaty:

  1. opracowywanie projektów wieloletnich i rocznych planów rozwoju opieki szkolnej
   i przedszkolnej oraz zapewnianie dzieciom w wieku 6 lat rocznego przygotowania przedszkolnego,

  2. udzielanie pomocy w zaopatrywaniu placówek w sprzęt i pomoce naukowe,

  3. zapewnienie transportu i opieki dzieciom w wypadku konieczności dowożenia ich do szkół podstawowych, a także zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,

  4. sprawy w zakresie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat,

  5. spraw związanych z czasowym zawieszaniem zajęć w szkołach lub przedszkolach
   z powodu epidemii, chorób, klęsk żywiołowych i niekorzystnych warunków atmosferycznych,

  6. spraw związanych z wydawaniem decyzji w zakresie zezwolenia na nauczanie indywidualne ucznia lub dziecka 6 letniego w domu,

  7. wykonywanie zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów znajdującym się
   w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

  8. wykonywanie spraw w zakresie przyznawania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

  9. pomoc w organizowaniu wyjazdów śródrocznych oraz wakacyjnych dzieci i młodzieży

  10. prowadzenie spraw kadrowych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów.

II. Prowadzenie spraw w zakresie kultury i sportu, a w szczególności:

  1. Koordynacja i nadzór nad prowadzonymi remontami obiektów rekreacyjno-sportowych, jak: place zabaw, boiska sportowe oraz pomoc środowisku lokalnemu w tworzeniu nowych obiektów.
  2. Nadzór i koordynacja imprez sportowych w ramach ferii zimowych.
  3. Organizacja i udział w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych, uroczystościach patriotycznych z udziałem dzieci i młodzieży
III.  Prowadzenie spraw w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności:
 1. sprawowanie bieżącego nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
 2. opiniowanie na wniosek Zarządu powiatu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy,
 3. promocja zdrowia i zwalczania uzależnień

IV.  Prowadzenie spraw w zakresie tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek,
V.  Prowadzenie spraw w zakresie kultury, a w szczególności tworzenie samorządowych instytucji kultury dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

VI.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o instytucjach pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o repatriacji.<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer